Menu główne

Celem działalności fundacji "Kurtyna w górę" jest:

 1. Tworzenie i upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury teatralnej narodowej i światowej, a także pielęgnowanie i ochrona dóbr kultury, zwłaszcza w dziedzinie teatru.
 2. Działalność w celu rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Wspieranie twórców prowadzących działalność artystyczną.
 4. Wspieranie twórców niepełnosprawnych.
 5. Tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę dzieci i młodzieży.
 6. Prowadzenie działań kulturalnych na rzecz osób starszych.
 7. Wspieranie inicjatyw prospołecznych, a w szczególności tych, które są ukierunkowane na środowiska zagrożone społecznymi patologiami.
 8. Wspieranie inicjatyw lokalnych służących rozwijaniu sztuki i kultury na terenie całego kraju.
 9. Organizacja działań kulturalnych dla dzieci i dorosłych w szpitalach, domach dziecka oraz zakładach zamkniętych.
 10. Wspieranie i promowanie działalności kulturalnej na obszarach wiejskich.
 11. Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa.
 12. Działalność charytatywna.
 13. Udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze i oświacie.
 14. Organizacja i wspieranie działalności mającej na celu przybliżenie sztuki i kultury Francji oraz języka francuskiego.
 15. Wspieranie działań kulturalnych na rzecz Polonii i Polaków za granicą.
 16. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 17. Promowanie ekologicznych postaw wśród obywateli i podnoszenie ich świadomości w tym zakresie.

Fundacja "Kurtyna w górę" realizuje cele poprzez:

 1. Organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją, upowszechnieniem i prezentacją kultury i sztuki.
 2. Tworzenie i realizację spektakli i wydarzeń teatralnych.
 3. Współpracę z instytucjami i ośrodkami kultury.
 4. Tworzenie partnerstw we wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami publicznymi, społecznymi i prywatnymi.
 5. Aktywne propagowanie za pośrednictwem mediów działalności i celów Fundacji.
 6. Działalność wydawnicza i fonograficzna służąca celom statutowym.
 7. Organizowanie opiniotwórczych debat.
 8. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania z Polski i innych krajów.
 9. Organizację warsztatów artystycznych i imprez o społeczno-kulturalnym charakterze mających na celu pobudzenie aktywności twórczej wśród osób wywodzących się z trudnych środowisk.
 10. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.

---

POBIERZ STATUT